behapowiec24.pl

Nasza oferta

  • Oceny Ryzyka Zawodowego
  • Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań

    Wyliczanie wydatku energetycznego
  • Instrukcje i inne
  • Pomoc w usuwaniu zaległości powstałych w zakładach w zakresie BHP
  • Postępowania powypadkowe
Firmy wyróżnione odznaczeniem Cylex Silver

stat4u

BIOZ

Plan BIOZ - plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - usługi w zakresie sporządzanie dokumentacji


Plan sporządza się w przypadku, jeżeli:

- przewidywane roboty mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych więcej niż 20 osób,lub
- pracochłonność będzie przekraczała 500 osobodni,lub
- podczas budowy wykonywana będzie przynajmniej jedna z robót stwarzających szczególie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracujących ludzi (np. upadek z wysokości pow. 5m. wykonywanie wykopów, montaż, demontaż rusztowań, rozbiórki obiektów pow. 8m., roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych).

Zapewnienie sporządzenia Planu BIOZ spoczywa na Inwestorze, natomiast sporządzenie na Kierowniku budowy lub osobie przez niego wskazanej.

Pods. prawne:
1. Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymaczasowych lub ruchomych budowach,
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późn zm.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dot bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

cofnij