behapowiec24.pl

Nasza oferta

  • Oceny Ryzyka Zawodowego
  • Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań

    Wyliczanie wydatku energetycznego
  • Instrukcje i inne
  • Pomoc w usuwaniu zaległości powstałych w zakładach w zakresie BHP
  • Postępowania powypadkowe
Firmy wyróżnione odznaczeniem Cylex Silver

stat4u

Kursy Pierwszej Pomocy

Wprowadzono zmiany w Kodeksie Pracy, w związku z nimi pracodawca ma obowiązek wyznaczyć i poddać szkoleniu wskazanego pracownika lub pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczki w zakładzie pracy

SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

UZGODNIENIA TERMINU INDYWIDUALNE

Szkolenie prowadzi wykwalifikowany instruktor i ratownik przedmedyczny
z międzynarodowymi uprawnieniami nadanymi przez Emergency First Response w Bristolu

Proponowane szkolenie spełnia wymagania nałożone na przedsiębiorców:

1. W znowelizowanym Kodeksie Pracy art. 209 (zmiany od 18 stycznia 2009 r.) - ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 1460 z 2008 r.),

2. W Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

3. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 roku, które nakłada na pracodawców obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą punkty pierwszej pomocy i apteczki, których obsługa może zostać powierzona tylko i wyłącznie pracownikom przeszkolonym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


Aby zapewnić państwu możliwość dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów oferujemy:

Program szkolenia zawiera:
Część teoretyczna  /1-2 h/[1]
1. Ogólne zasady postępowania
-           prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
-           czynności konieczne - łańcuch ratunkowy
-           wzywanie pomocy
-           pozycja bezpieczna
2. Zasady reanimacji/resuscytacji krążeniowo-oddechowej RKO
-           ocena stopnia zagrożenia życia
-           sztuczne oddychanie
-           masaż serca
3. Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku
-           wyjaśnienie pojęcia i rodzaje krwotoków
-           sposoby tamowania krwotoków
-           opatrywanie ran
4. Pierwsza pomoc w urazach
-           rodzaje urazów kostno-stawowych
-           zasady unieruchamiania złamań
5. Wyposażenie apteczki
Część  praktyczna  /3 - 4 h/1
1. Sztuczne oddychanie i masaż serca  - 1 h
(osoby dorosłej/ na życzenie dziecka)
-           udrażnianie dróg oddechowych
-           przeprowadzenie sztucznego oddychania
-           nauka zewnętrznego masażu
-           podstawowa reanimacja jednoosobowa
2. Zasada stosowania AED automatycznego defibrylatora – 1h – ćwiczenia przy użyciu AED i fantoma            Nowość!
3. Zasady tamowania krwotoków – 0,5 h
-           zakładanie opatrunku uciskowego
-           unieruchamianie ciał obcych tkwiących w ciele
-           bandażowanie
4. Zasady unieruchamiania urazów kostno-stawowych – 0,5 h
- unieruchamianie kończyny górnej przy pomocy chusty trójkątnej
-           unieruchamianie kończyny dolnej z zastosowaniem przypadkowych przedmiotów
5.         Metody stosowane przy zakrztuszeniu lub zadławieniu
6.         Układanie w pozycji bocznej ustalonej
7.         Sprawdzian nabytych umiejętności - 1h


[1] W godzinach lekcyjnych trwających 45 min

Koszt przeszkolenia 1 pracownika 200 zł (zgłoszenia indywidualne)
Orientacyjny koszt dla grupy 10 os.  1200 zł.
Dla grup pracowników, rabaty.

cofnij